top of page
BHSLOGO_PNG copy.png

general terms and conditions

  1. Общи разпоредби

Правоотношението между страните се разглежда в съответствие с Българското законодателство. Всички спорове, породени от тълкуването и прилагането на Договора ще се решават от страните в дух на разбирателство и чрез взаимни компромиси, а при невъзможност, ще бъдат отнасяни пред компетентния Български съд.

 2.Сключване на договора

2.1 Договорът се счита сключен с подписването му, при условие, че са заплатени изискуемият депозит, съгласно индивидуалния договор, дължимата наемна цена и стойността на избрания от НАЕМАТЕЛЯ пакет с оборудване.

След потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ за успешно направена резервация, същата става неотменима. Промени в съществуваща резервация могат да се правят само след изричното писмено съгласие на 2.2. НАЕМОДАТЕЛЯ и при наличност на трейлър за съответния период.

2.2 В рамките на 24 часа от успешно направена резервация НАЕМАТЕЛЯ следва да сключи Договор за наем на избрания трейлър за заявения период, както и да заплати авансово 50 % от общата наемна цена за периода на наема.

2.3. Не по-късно от 14 дни преди започването на наемния период - трябва да бъдат заплатени и представени:

- цялата сума за наема за договорения период на ползване на кемпера;

-  копие от шофьорска книжка и талон;

-  копие от лична карта или международен паспорт /за държави извън територията на ЕС със срок на валидност не по-малко от 2 месеца от определената дата за  връщане/;

2.4 Наемната цена е платима в брой или по банков път по следната банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ:

IBAN: BG36STSA93000024158747

BIC: STSABGSF

БРЕЙВ МУСТАШ ЕООД - БАНКА ДСК

 3.Анулиране на резервацията

НАЕМОДАТЕЛЯТ може да анулира резервацията при следните условия:

- До 24 часа след направена резервация не бъде сключен Договор за наем и не  e заплатено изискуемото авансово плащане;

- Свидетелството за правоуправление или  личната карта на водача изтичат по-рано от 2 месеца  от крайната дата на наемния срок;

- Срокът за доплащане на пълната наемна цена и/или на гаранционен депозит не  е спазен;

- Лицето, направило резервацията, е декларирало неверни или неточни данни;

 Във всички гореизброени случаи, ако има платени от НАЕМАТЕЛЯ суми, същите НЕ се възстановяват.

 4.Отказ от резервация

4.1 Ако отказът е направен от НАЕМАТЕЛЯ до 31 дни преди датата на резервацията то Наемодателя възстановява 100% от направеното авансово плащане.

1.General Terms

The legal relationship between the parties shall be considered in accordance with the Bulgarian legislation. All disputes arising from the interpretation and application of the Contract will be resolved by the parties in a spirit of understanding and through mutual compromises, and if impossible, will be referred to the competent Bulgarian court.

 

2.Signing the contract

2.1 The contract is considered concluded with its signing, in case that the required deposit is paid, according to the individual contract, the due rental price and the value of the equipment package chosen by the LESSEE.

After confirmation by the LESSOR for a successful reservation, the same becomes irrevocable. Changes to an existing reservation may be made only with the express written consent of 2.2. The LESSOR and in the presence of trailer for the respective period.

2.2 Within 24 hours of a successful reservation, the Lessee should conclude a Rental Agreement (Contract) for the selected trailer for the requested period, as well as pay in advance 50% of the total rental price for the rental period.

2.3. No later than 14 days before the start of the rental period - must be paid and submitted:

- the total amount of rent for the agreed period of use of the trailer;

- copy of driver's license;

- copy of  ID card or international passport / for countries outside the territory of the EU with a period of validity not less than 2 months from the date set for returning the trailer/;

2.4. The rental price is payable in cash or by bank transfer to the following bank account of the LESSOR:

IBAN: BG36STSA93000024158747

BIC: STSABGSF

BRAVE MOUSTACHE LTD - DSK BANK

3.Cancellation

The LESSOR may cancel the reservation under the following conditions:

- No rental contract is concluded within 24 hours after the reservation has been made and the required advance payment is not paid;

- The driving license or the ID card expire earlier than 2 months from the end date of the rental period;

- The deadline for the payment of the full rental price and / or guarantee deposit is not met;

- The person who made the reservation has declared incorrect or inaccurate data;

 

In all the above cases, if there are amounts paid by the LESSEE, they are NOT refundable.

 

4.Cancellation

4.1 If the cancellation is made by the Lessee up to 31 days before the date of booking, the Lessor refunds 100% of the advance payment.

4.2. Ако отказът е направен от Наемателя от 30 до 14 дни преди датата на резервацията то Наемодателя възстановява 50% от направеното авансово плащане.

4.3 Ако отказът е направен от Наемателят от 14 до 7 дни преди датата на резервацията то Наемодателя възстановява 35% от пълната сума на наемния период.

4.4. Ако отказът е направен от Наемателя под 7 дни преди датата на резервацията то Наемодателят не възстановява платената сума за целия наемен период.

 5.Изисквания към водачите на МПС:

5.1.  Да са на възраст между 25 г.– 65 г.;

5.2. Да имат шофьорска книжка категория В;

5.3. Да имат поне две години стаж като активен шофьор;

 

* Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително.

 

6. Предаване и връщане на наетия трейлър

6.1. Наетият  трейлър се предава и връща на договорената за това дата между 09:00 ч. и 16:30 ч.

6.2. Документ за самоличност (лична карта, международен паспорт), както и свидетелство за правоуправление се представят в оригинал при предаването на наетия трейлър.

6.3. НАЕМАТЕЛЯТ се уверява в изправността и съответствието с договора на наетия трейлър при предаването му, както и в наличието на договореното оборудване и консумативи. С подписване от НАЕМАТЕЛЯ на Приемо-предавателния протокол, същият декларира, че са вярно отразени в него обстоятелствата, касаещи състоянието на наетия трейлър и наличието на изброеното оборудване. Приемо-предавателният протокол се подписва от двете страни и става неразделна част от договора.

6.4. Връщането на трейлъра се извършва до 11:00 ч. на уговорената дата за връщане (деня на изтичане на наемния срок).

6.5. При връщане на кемпера преди изтичане на наемния срок не се възстановяват суми. Издава се ваучер за оставащите дни с отстъпка от 30% от наемната цена при следващо наемане на трейлъра в срок от 3 месеца.

6.6. При забавяне и връщане на трейлъра след 11:00 часа - се дължи по 50 лв. за всеки започнат час на забавяне до 20.00 ч. на същия ден. При забавяне и връщане на след 20.00 ч. на уговорената дата на връщане, трейлъра се връща в 9.00 ч. на следващия ден срещу допълнителна такса от 150 лв. При забавяне за връщане на трейлъра след 9.00 ч. на деня, следващ уговорената дата на връщане - се дължи по 50 лв. за всеки започнат час на забавяне след 9.00 ч. до връщането на трейлъра. Състоянието на наетия трейлър при връщането му се констатира с Приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни, представляващ неразделна част от договора.

 7.Депозит

7.1. При фактическото получаване на наетия трейлър НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит в размер на 500 лева.

7.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ не е задължен да предаде наетия трейлър без да е заплатен изискуемият депозит.

7.3. Депозитът се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ, ако:

- наетият трейлър е върнат в изправност, без никакви повреди и липси както по него, така и по съпътстващото го оборудване;

- наетият трейлър  е с налични ключове, без липси по кухненското и хотелското обзавеждане;

4.2.If the cancellation is made by the Lessee from 30th  to 14th days before the date of reservation, the Lessor refunds 50% of the advance payment.

4.3. If the cancellation is made by the Lessee from 14th  to 7th days before the date of reservation, the Lessor refunds 35% of the full amount of the rental period.

4.4. If the cancellation is made by the Lessee less than 7 days before the date of reservation, the Lessor does not refund the amount paid for the entire rental period.

 

5.Requirements for the drivers:

5.1. To be aged between 25 and 65 y/o;

5.2. Have a category B driver's license;

5.3. Have at least two years of experience as an active driver;

 

* In case the driver is subject to medical or legal restrictions on driving must inform the LESSOR in advance.

 

6. Handover and return of the rented Trailer

6.1. The rented trailer is handed over and returned on the agreed date between 09:00 and 16:30 p.m.

6.2. An ID document (identity card, international passport) as well as original driving license are presented when handing over the rented trailer.

6.3. The LESSEE ascertains the serviceability and compliance with the contract of the rented trailer upon its delivery, as well as the availability of the agreed equipment and consumables. By signing the  Record of Handover, the LESSEE declares that the circumstances concerning the condition of the rented trailer and the availability of the listed equipment are correctly reflected in it. The Record of Handover is signed by both parties and becomes an integral part of the contract.

6.4. The return of the trailer must be made until 11.00 a.m on the agreed date of return (the day of expiration of the rental period)

6.5. Upon return of the camper before the end of the rental period, no refunds will be made. A voucher for the remaining days is issued with a discount of 30% of the rental price for the next rental of the trailer valid for the next 3 months.

6.6. In case of delay and return of the camper after 11.00 a.m. - BGN 50 is due for each started hour of delay until 20.00 on the same day. In case of delay in returning the camper after 20.00 on the agreed return date, the camper returns at 9.00 the next day for an additional fee of BGN 150. In case of delay in returning the camper after 9.00 on the day following the agreed date of return - due BGN 50 for each started hour of delay after 9.00 am until the return of the camper. The condition of the rented trailer upon its return is established by The Record of Handover signed by both parties, which is an integral part of the contract.

 

7.Deposit

7.1. Upon actual receipt of the rented trailer, the LESSEE pays a deposit in the amount of BGN 500.

7.2. The LESSOR is not obliged to hand over the rented trailer without paying the required deposit.

7.3. The deposit is refunded to the LESSEE if:

- the rented trailer has been returned in working order, without any damages and deficiencies both on it and on the equipment;

-the rented trailer has available keys, without deficiencies in the kitchen and hotel furniture;

7.4. Всички допълнителни разходи, в т.ч. за почистване, разходи по поправка на щети ще бъдат приспадани от депозита, при условие, че са дължими от НАЕМАТЕЛЯ. В случай на констатиране на повреди и/или липси, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи депозита до остойностяването им в разумен срок, след което връща остатъка от прихванатата сума за поправката им.

7.5. Повреди и липси се остойностяват съгласно ценова листа на НАЕМОДАТЕЛЯ.

 8.Допълнителни такси при връщане на трейлъра

При връщане на наетия трейлър могат да бъдат начислени допълнителни такси, както следва:

* 1 -  за непочистен трейлър вътрешно-50лева;

* 2 - за непочистен трейлър външно-20лева;

* 3 - за връщане на трейлъра в силно замърсен вид ( с петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени) – 150лева;

*4 - при спукване на гума и несвоевременно информиране на Наемодателя се дължи такса в размер на 50 лева;

 

* При предварително закупен допълнителен пакет „Комфорт “ таксите по точка. 1, и 2 не се дължат от Наемателя.

 

9. Застраховка

9.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предава наетия трейлър с валидна имуществена застраховка „Автокаско“ с пълно покритие и с включен асистанс пакет на територията на България.

9.2. Ако наетият трейлър се управлява в чужбина, НАЕМАТЕЛЯТ следва да има предвид приложимото в съответната държава застрахователно покритие, което може да се различава от покритието в България, що се отнася до неговия обхват и покритите рискове. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да се запознае със специфичните застрахователни покрития предварително, както и с местните правила за движение.

 10. Поведение в случай на пътен инцидент

10.1. В случай на инцидент (кражба, пожар и др.) НАЕМАТЕЛЯТ незабавно уведомява органите на полицията. НАЕМАТЕЛЯТ остава на мястото на произшествието, докато не изпълни задължението си пред органите на полицията да изясни обстоятелствата и да съдейства за установяване на фактите. В случай на липса на констативен протокол, съставен от органите на полицията, НАЕМАТЕЛЯТ следва да докаже, че тази липса не се дължи на неговото поведение. При първа възможност НАЕМАТЕЛЯТ уведомява писмено НАЕМОДАТЕЛЯ за възникналата ситуация, като представя цялата необходима информация и документи, с които разполага, в т.ч. имена и адреси на свидетели или участници в произшествието и регистрационни номера на участвалите ППС.

10.2. Всички щети, нанесени на наетия трейлър по време на наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

 

11. Отговорност на НАЕМАТЕЛЯ

11.1. НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за повреди по наетия трейлър, кражба и други щети вследствие на неизпълнение на задълженията му по договора.

7.4. All additional costs, incl. for cleaning, damage repair costs) will be deducted from the deposit, provided by the LESSEE. In case of ascertainment of damages and / or absences, the LESSOR has the right to keep the deposit until their valuation within a reasonable time, after which he returns the rest of the deducted amount for their repair.

7.5. Damages and shortages are valued according to the price list of the LESSOR.

 

8.Additional fees when returning the trailer

Upon return of the rented trailer, additional fees may be charged as follows:

  *1 - for uncleaned interior of the trailer – BGN 50;

  *2 - for uncleaned exterior of the trailer – BGN 20;

  *3 - return of the trailer in a heavily soiled state (tarpaulins, floor, walls, etc., which require their washing or require other special treatment to be cleaned) - BGN 150;

 *4 - in case of a flat tire on the camper and timely failure to inform the Lessor the amount due is BGN 50;

 

* With pre-purchased extra. "Comfortable return" package fees per item. 1and 2 are not due by the Lessee.

 

 9.Insurance

9.1. The LESSOR hands over the rented trailer with valid Auto Casco property insurance with full coverage and with the assistance package included on the territory of Bulgaria.

9.2. If the rented trailer is taken abroad, the LESSEE should take into account the insurance coverage applicable in the respective country, which may differ from the coverage in Bulgaria in terms of its scope and the covered risks. The LESSEE is obliged to get acquainted with the specific insurance coverage in advance, as well as with the local traffic rules.

 

10. Behaviour in case of a traffic accident

10.1. In case of an accident (theft, fire, etc.), the LESSEE immediately notifies the police. The LESSEE remains at the scene of the accident until he has fulfilled his obligation to the police to clarify the circumstances and assist in establishing the facts. In case of lack of a statement of findings drawn up by the police authorities, the LESSEE must prove that this lack is not due to his behaviour. As soon as possible, the LESSEE notifies the LESSOR in writing about the situation, presenting all the necessary information and documents at its disposal, incl. names and addresses of witnesses or participants in the accident and registration numbers of the involved vehicles.

10.2. All damages caused to the trailer during the rental period, for which the LESSEE did not submit an Accident Report issued by the traffic police or the relevant equal state bodies abroad, are covered and are entirely at the expense of the LESSEE.

 

11. Responsibility of the LESSEE

11.1. The LESSEE is liable for damages to the rented trailer, theft and other damages due to non-fulfillment of its obligations under the contract.

11.2. НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за нанесени щети по наетия трейлър или на трети лица от донесени от него животни.

11.3. НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички такси, начислени задължения, глоби, фишове, актове и санкции, отнасящи се до нарушения по време на наемния период.

 

12. Задължения на НАЕМАТЕЛЯ във връзка със сигурността

12.1. Наетият трейлър следва да се управлява и съхранява с грижата на добър стопанин (периодично следва да се проверяват нивата на налягането на гумите, изправността на купето и др.) да се експлоатира съгласно спецификацията му и проведения инструктаж, да бъде заключвано във всеки случай, когато е оставяно без надзор. Когато напуска наетия трейлър, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да носи в себе си ключовете и документите за него, като ги пази от достъп на неоторизирани лица. Всички правила за движение, технически изисквания следва да бъдат съблюдавани. НАЕМАТЕЛЯТ съобразява поведението си с габаритите на наетия трейлър, като всички щети, причинени от неспазване на максималната му височина и дължина са изцяло за негова сметка. В този случай не се прилага застраховка срещу всички рискове.

12.2. Забранява се превозването с наетия трейлър на горива и запалителни материали.

12.3. Забранява се включването на всякакви устройства с неясен произход, потенциално опасни за възникване на пожар в наетия трейлър.

12.4. Абсолютно се забранява трейлъра да тегли друго превозно средство!

12.5. Пушенето на цигари, пури, електронни средства за пушене, както и всякакъв вид наркотични вещества и субстанции вътре в кемпера е абсолютно забранено. При установяване на нарушаване на това правило клиента дължи такса в размер на 500 лв.

12.6.Пътувания до други държави са позволени само след предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

12.7. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да се информира за приложимите правила за движение в съответната държава и да ги спазва.

 

 

 

РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА

 

Телефони за резервация: +359 894 341 686

 

bhstrailers@gmail.com

11.2. The LESSEE is responsible for damages caused by the rented trailer or to third parties by animals brought by him.

11.3. The LESSEE agrees to indemnify the LESSOR for all fees, accrued obligations, fines, slips, acts and sanctions related to violations during the rental period.

 

12. Obligations of the LESSEE in connection with the security of the rented trailer

12.1. The rented trailer should be driven and stored with the care of a good owner (fuel, water, tire pressure, etc. should be checked periodically). to be operated according to its specification and the conducted instruction, to be locked in any case when it is left unattended. When leaving the rented trailer, the LESSEE must carry the keys and documents for him, keeping them from access by unauthorized people. All traffic rules, technical requirements should be observed. The LESSEE periodically checks the suitability of the rented trailer for movement. Violation of these obligations may lead to cancellation or limitation of the insurance coverage of the rented trailer. The LESSEE complies with the dimensions of the rented trailer, and all damages caused by non-compliance with its maximum height and length are entirely at his expense. In this case, insurance against all risks does not apply.

12.2. It is forbidden to transport fuels and flammable materials with the rented trailer.

12.3. It is forbidden to include any devices of unknown origin, potentially dangerous for fire in the rented trailer.

12.4. It is absolutely forbidden trailer to tow or be towed by another trailer!

12.5. Smoking cigarettes, cigars, electronic smoking aids, as well as any kind of narcotic substances and substances inside the camper is absolutely forbidden. Upon establishing a violation of this rule, the client owes a fee in the amount of BGN 500.

12.6. Travel to other countries is allowed only with the prior written consent of the LESSOR.

12.7. The LESSEE is obliged to be informed about the applicable traffic rules in the respective country and to observe them.

RESERVE YOUR TRAILER NOW

PHONE: +359 894 341 686

 

bhstrailers@gmail.com

bottom of page